Alimenty są często powodem do konfliktu pomiędzy podmiotami uprawnionymi do ich otrzymywania a zobowiązanymi do ich płacenia. Stanowią obowiązek systematycznego i regularnego dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Aby je otrzymać, często konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków prawnych, np. na etapie postępowania rozwodowego.

 

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach związanych z alimentami

Jeśli jesteś w sytuacji, w której przysługują Ci alimenty, warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej w związku z ich uzyskaniem. Kompleksowo wspieramy klientów w całym postępowaniu. Analizujemy indywidualną sytuację, pomagamy sporządzić dokumenty i wiele innych.

Zajmujemy się również m.in.:

  • opracowaniem wniosku o zabezpieczenie alimentów;
  • procedurą związaną z podniesieniem lub obniżeniem alimentów;
  • składaniem wniosku do Funduszu alimentacyjnego;
  • procedurą uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Przygotowujemy dokumenty, doradzamy, a także reprezentujemy interesy klientów w całym postępowaniu. Pomagamy opracować odpowiednią strategię działania, by procedura przebiegła najszybciej jak to możliwe. W przypadku małoletnich na każdym etapie działania kierujemy się dobrem dzieci, które jest nadrzędnym celem postępowań związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Jesteś spoza Lublina, a chciałbyś skorzystać z naszej oferty? Świadczymy pomoc prawną online. Za pomocą komunikacji elektronicznej przeanalizujemy Twoją sprawę, doradzimy, jakie kroki prawne możesz podjąć i przygotujemy dokumenty.

 

Komu przysługują świadczenia alimentacyjne?

Świadczenia alimentacyjne przysługują rodzicom, dzieciom zarówno małoletnim jak i pełnoletnim, byłemu małżonkowi oraz rodzeństwu. W przypadku świadczeń alimentacyjnych względem dziecka rodzice są zobowiązani do ich uiszczania, jeżeli dziecko to nie jest jeszcze się w stanie samodzielnie utrzymać, chyba, że dochody z majątku dziecka są wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wskazać należy, że rodzice mogą się uchylić od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeśli są one połączone z nadmiernych dla nich uszczerbkiem, bądź jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Poza tym przypadkiem uprawnionymi do świadczeń alimentacyjnych są tylko te osoby, które żyją w niedostatku, należy przez to rozumieć taką sytuację, w której ich własne dochody nie pozwalają im na samodzielne zaspokojenie swoich potrzeb życiowych, np. pokrycia kosztów zakupu wyżywienia czy uiszczenia opłat za mieszkanie. W przypadku byłych małżonków alimenty przysługują jedynie w sytuacji, w której żąda ich małżonek nie uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, a wskutek rozwodu jego sytuacja majątkowa uległa znacznemu pogorszeniu. Zobowiązanymi do uiszczania alimentów w pierwszej kolejności są zstępni, czyli dzieci, wnukowie i prawnukowie, a w dalszej kolejności wstępni czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a dopiero na końcu rodzeństwo. Oczywiście nie dotyczy to obowiązku alimentacyjnego względem małżonka, jako że w pierwszej kolejności zobowiązany jest były małżonek, oraz obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, gdyż w pierwszej kolejności zobowiązani są rodzice.

 

Czy podwyższenie alimentów dla dziecka jest możliwe?

Wysokość alimentów w każdym przypadku uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, oznacza to tyle, iż jeśli dojdzie do sytuacji, w której potrzeby dziecka ulegną zwiększeniu, czy to ze względu na konieczność uczęszczania na korepetycje, zajęcia dodatkowe, podjęcia leczenia specjalistycznego to przysługuje nam prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów dla dziecka. Podkreślenia wymaga, iż decydującym dla sądu nie jest to jakie wynagrodzenie otrzymuje pozwany w chwili wyrokowania, ale to jakie mógłby osiągnąć, gdyby w pełni wykorzystywał swoje możliwości zarobkowe. Należy pamiętać, iż niezbędnym jest dysponowanie przez nas dowodami potwierdzającymi, iż faktycznie z jakiegoś powodu doszło do zwiększenia się potrzeb dziecka i zachodzi konieczność zweryfikowania dotychczasowej wysokości alimentów. Musimy także wykazać, iż możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozwalają na pokrycie przez niego żądanej przez nas kwoty.

 

Czym grozi uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów?

Uchylanie się od wykonywania ciążącego na nas obowiązku alimentacyjnego, niezależnie od tego czy jesteśmy w stanie pokryć alimenty w zasądzonej kwocie czy też nie, jest przestępstwem, zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Dopuszczamy się przestępstwa
jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, wskazać przy tym należy, że ściganie odbywa się z urzędu lecz na wniosek pokrzywdzonego, bądź jego przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica. Dodatkowo poprzez niepłacenie alimentów narażamy się na wszczęcie postępowania egzekucyjnego, którego konsekwencją będzie windykacja należności, czyli zajęcie naszego wynagrodzenia za pracę, a nawet sprzedaż należącego do nas mienia, jeśli tylko w taki sposób możliwe jest zaspokojenie potrzeb uprawnionego.

 

Czym jest Fundusz Alimentacyjny i komu przysługują świadczenia?

Fundusz Alimentacyjny to fundusz społeczny służący do zabezpieczenia wypłaty alimentów, których płatnicy są niewypłacalni lub nie chcą płacić alimentów. Niestety świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują wszystkim. Podstawowym kryterium jest dochód rodziny. Aby otrzymać świadczenie dochód rodziny nie może przekraczać 725 złotych na osobę. Maksymalna kwota wypłacanych alimentów to 500 zł. Pieniądze wypłacone przez FA stają się długiem płatnika.

 

Dlaczego w postępowaniach o alimenty warto wynająć prawnika?

Postępowania, których przedmiotem są świadczenia alimentacyjne wymagają wiedzy i doświadczenia. Aby zapewnić skuteczność w dochodzeniu i udowodnieniu zasadności naszych żądań konieczne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji i profesjonalne przygotowanie treści pozwu jak i pism procesowych w toku postępowania, a w razie potrzeby także sporządzenie apelacji od niekorzystnego dla nas wyroku. Obecność adwokata w toku całego postępowania zapewni nam nie tylko komfort psychiczny, ale także merytoryczne wsparcie, które pozwoli nam uniknąć błędów mających negatywny wpływ na przebieg postępowania.