POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Wstęp

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem adwokat-skalska.pl/.

II. Administrator danych osobowych

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych jest – adwokat Aleksandra Skalska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Lublinie przy ul. Chopina 32/13.

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem tel. 513016867 lub poprzez adres mailowy biuro@adwokat-skalska.pl oraz korespondencyjny wskazany wyżej.

 3. Niniejsza polityka prywatności została utworzona dla strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem www.adwokat-skalska.pl. Strona internetowa będzie dalej zwana „Stroną”.

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Dane osobowe

§ 2

 1. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator może, w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;

 2. numer PESEL, a gdy numer ten nie został nadany — numer paszportu, dowodu osobistego, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 3. adres zameldowania na pobyt stały;

 4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres wskazany jako adres zameldowania;

 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego;

 6. adres elektroniczny.

 1. Przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione w ust. 2 jest dopuszczalne, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

 2. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać po zakończeniu korzystania z usług w ramach Strony te dane osobowe, które są:

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;

 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na ich rzecz przez Kancelarię, za zgodą użytkownika;

 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług;

 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

§ 3

 1. Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu: kontaktowym i formularzu pomocy prawnej online na Stronie, obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępnione formularze, udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, udzielenie pomocy prawnej online, zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej Strony, hostingu.

 2. Podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy i/lub w formularzu pomoc prawna online.

 3. Dane Użytkownika wpisane w formularzu: kontaktowym i/lub formularzu pomocy prawnej online zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Administratora danych osobowych

 4. Dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym i w zapytaniu o wycenę będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy z Kancelarią — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) w następującym zakresie: imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, opis sprawy lub problemu prawnego;

 2. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii jest ochrona jej interesu majątkowego i dobrego imienia;

 4. marketingu bezpośredniego usług Kancelarii — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii jest informowanie potencjalnych klientów o aktualnej ofercie i działalności Kancelarii, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania Strony.

§ 4

 1. Dane osobowe w zakresie wskazanym w § 2 mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony.

 2. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Administratora, są: podmiot dostarczający systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych.

§ 5

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:

 1. jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Użytkownik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych;

 2. jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;

 3. jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.

 1. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Polityka plików cookies.

§ 7

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 8

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

 1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. W ramach prowadzonej przez Administratora Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

V. Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.