Rozwód to postępowanie, które ma na celu formalne rozwiązanie małżeństwa. Procedura bardzo często jest zawiła i skomplikowana, ponieważ w jej ramach dokonuje się niekiedy także podziału wspólnego majątku, opieki nad dziećmi czy ustala się sposób realizacji obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci lub wobec jednego z małżonków.

Postępowania rozwodowe są emocjonalne, szczególnie jeśli dotyczą nie tylko małżonków, ale i małoletnich. W związku z tym warto w trakcie całej procedury skorzystać z pomocy prawnej. Pełnomocnik pomoże zadbać o ochronę interesów prawnych, a także, w sytuacji, gdy emocje wezmę górę, o skierowanie sprawy na merytoryczne tory.

 

Rozwód: doradztwo, sporządzanie dokumentów, reprezentacja interesów klientów

W kompleksowy sposób zajmujemy się sprawami związanymi z rozwodem. Doradzamy klientom w sprawie przyjęcia danej strategii działania (w tym m.in. sporządzenia pozwu, podjęcia decyzji w przedmiocie orzekania o winie, sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi). Analizujemy dostępny materiał dowodowy i udzielamy porad w kwestii jego ewentualnego uzupełnienia. Omawiamy z klientem konkretne działania.

Sporządzamy również pozew lub odpowiedź na pozew rozwodowy. Informujemy o terminach dotyczących konkretnych etapów postępowania. Przygotowujemy klientów merytorycznie do mediacji, negocjacji i postępowania przed sądem, a także reprezentujemy interesy mocodawców w ich trakcie.

Na każdym etapie działania doradzamy, pomagamy zadbać o ochronę interesów prawnych klientów. Jednym z aspektów, w którym bierzemy czynny udział, jest podział majątku z pomocą adwokata. Pomagamy zadbać o to, aby emocje nie spowodowały strat finansowych.

Ze względu na szczególny charakter postępowania rozwodowego, pozostajemy do dyspozycji klientów w godzinach naszej pracy i poza nimi. Dzięki temu w każdej chwili możesz liczyć na pełne wsparcie z naszej strony.

 

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Zgodnie z polskim prawem, aby sąd mógł orzec rozwód, konieczne jest wystąpienie całkowitego i trwałego rozkładu pożycia. Nie oznacza to jedynie utraty więzi fizycznej, ale także utratę więzi duchowej i gospodarczej. Jeżeli pomiędzy małżonkami nie ustały wszystkie z trzech wymienionych więzi, to nawet w przypadku alkoholizmu czy zdrady małżonka, co może się wydawać nieprawdopodobne, do rozwodu nie dojdzie. Najbardziej oczywistą sytuacją, w której można stwierdzić wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, jest taka, w której jeden z małżonków ma nowego partnera albo wyprowadził się i nie interesuje się losem drugiej strony.

Sąd orzekając o rozwodzie, bada więc przede wszystkim, czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Niekiedy pomimo ustania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, sąd nie orzeknie rozwodu. Do takiej sytuacji może dojść, jeśli zaistnieje którakolwiek z negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu np.:

 • gdy w przypadku rozwodu ucierpią małoletnie dzieci;
 • gdy o rozwód wniósł małżonek winny rozkładu pożycia, a druga strona nie wyraża zgody na rozwód;
 • gdy orzeczenie budzi wątpliwości pod kątem norm życia społecznego, np. gdy jeden z małżonków zapadł na ciężką chorobę.

 

Rodzaje rozwodów

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, które obejmuje takie czynności jak przesłuchanie świadków oraz samych stron. W trakcie procesu sąd na wniosek jednej bądź obydwu stron ocenia, kto ponosi winę za rozpad pożycia. Konsekwencją orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków jest powstanie po stronie drugiego z małżonków roszczenia o alimenty, jeżeli w wyniku rozwodu jego sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Warto jednak pamiętać, że rozwód z orzekaniem o winie oznacza wydłużenie procesu sądowego. Do najczęstszych przyczyn rozwodów z orzekaniem o winie można zaliczyć m.in.

 • zdradę,
 • alkoholizm,
 • przemoc,
 • odmowę współżycia,
 • brak pomocy.

Sąd orzekając o winie, potrzebuje faktów i niezbitych dowodów o winie. Nie wystarcza ogólne wyjaśnienie, czy krótki opis sytuacji. Dlatego też już na etapie przygotowywania wniosku o rozwód, warto gromadzić dowody. Środkami dowodowymi w sprawie mogą być nie tylko zeznania świadków, ale również e-maile czy wiadomości sms.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to forma porozumienia stron. Jeżeli dwoje małżonków nie chce orzekać o winie, sąd nie będzie przeprowadzał postępowania dowodowego w tym zakresie. Zaletą tego rozwiązania jest skrócenie czasu procesu i ograniczenie przykrych emocji. Trzeba jednak pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie nie oznacza np. braku podziału majątku. Rozwód bez orzekania o winie przez wiele osób jest traktowany jako rodzaj taktownego rozstania, które nie wiąże się z silnie emocjonalnymi przeżyciami. Czasami wystarcza jedna sprawa, aby rozwiązać małżeństwo. Osoby, które chcą uniknąć batalii sądowych, często decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Taka sytuacja jest również możliwa wtedy, gdy któryś z małżonków podejrzewa np. o zdradę, ale z chęci dbania o dobro dzieci chce zrezygnować z przedstawiania dowodów obciążających małżonka w sądzie. Zdarza się, że w trakcie rozwodu Klient zmienia swoją decyzję i chce rozwodu z orzekaniem o winie. Prawo dopuszcza możliwość modyfikacji wcześniej złożonego wniosku.

 

Dlaczego lepiej, by w sprawach rozwodowych reprezentował Cię prawnik?

Prawnik zajmujący się sprawami rozwodowymi zadba o kompletność dokumentów, złożenie ich w stosownym sądzie, ale to nie wszystko. Oprócz tego:

 • prawnik przygotuje pozew;
 • oceni materiał dowodowy;
 • będzie reprezentował Klienta przed sądem;
 • w razie potrzeby odwoła się od wyroku sądu.

Nasza kancelaria w Lublinie udziela pomocy osobom rozważającym separację lub rozwód albo będącym w ich trakcie.