Kancelaria Adwokacka Aleksandra Skalska

Wspieramy naszych klientów w dochodzeniu ich należności zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej mediacji. Przygotowujemy i opiniujemy umowy i umowy przedwstępne takie jak: umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa na dostawę towarów i usług, o dzieło, umowa zlecenie, umowa o roboty budowlane, umowa użytkowania wieczystego i inne. Oferujemy pomoc w sporządzaniu umów darowizn i pożyczek.

Pomagamy w regulacji stanów prawnych dotyczących służebności przesyłu, zastawu, nabycia lub utraty własności czy współwłasności i jej podziału oraz zasiedzenia. Oferujemy pomoc w pełnym zakresie postępowania cywilnego. Od porady prawnej (w tym pomocy prawnej online), przez konsultację, mediację i negocjację, po kompleksową obsługę całej sprawy, bądź umowę ramową na świadczenie usług dla biznesu.

 

NASZA KANCELARIA OFERUJE

  • opiniowanie projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
  • przygotowywanie analiz prawnych oraz opinii prawnych,
  • sporządzanie wezwań do zapłaty, projektów ugód sądowych, pozwów, wniosków, i innych,
  • reprezentowanie strony przed sądami wszystkich instancji,
  • sporządzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym — zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • prowadzenie negocjacji oraz udział w mediacji w celu polubownego zakończenia sporu,
  • udzielanie porad prawnych i reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sprawach o wykonanie umowy lub zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i zwyczajnym, w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, o odwołanie darowizny, o uznanie czynności za bezskuteczną względem wierzyciela.

 

radca prawny Lublin
prawnik Lublin