Jak ustalić wysokość alimentów?

Jak ustalić wysokość alimentów?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Większość rodziców składających pozew o zasądzenie alimentów na dziecko nie wie, czym kierować się przy ustalaniu ich kwoty.

Chociaż w Internecie dostępne są różnego rodzaju kalkulatory alimentów, zazwyczaj okazują się mało pomocne – każda sprawa ma charakter indywidualny, a kalkulatory dają tylko ogólny ogląd sytuacji. Sąd podejmując decyzję o wysokości alimentów, nie kieruje się żadnymi tabelami czy widełkami – bierze za to pod uwagę argumentację obu stron i przedstawione przez nie dowody.

Przepisy Kodeksu rodzinnego

Przepisy Kodeksu rodzinnego uzależniają wysokość alimentów od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135). Mówiąc prościej: kwota alimentów zależy od potrzeb dziecka i tego, ile może zarobić rodzic, który będzie je płacił. Aby wykazać usprawiedliwione potrzeby dziecka, dobrze jest zwrócić się o pomoc do dobrego adwokata. Powie nam on, jak prawidłowo wykazać wysokość ponoszonych przez nas kosztów utrzymania dziecka, w tym kosztów mieszkania, szkoły, wyżywienia, leczenia, środków higieny, odzieży i ewentualnych dojazdów. W wyliczeniach z pewnością uwzględni też wydatki na dziecko związane z czasem wolnym i rozrywką, życiem codziennym, wyjazdami weekendowymi i wakacjami, czy też wydatki jednorazowe. Jeśli chodzi o zarobki rodzica, który będzie zobowiązany do płacenia alimentów, warto wspomnieć, że przepis mówi o możliwościach zarobkowych, a nie rzeczywistych zarobkach. Sąd określając możliwości zarobku, bierze pod uwagę m.in. wykształcenie i doświadczenie zawodowe rodzica, a także stan jego zdrowia.

Podwyższenie alimentów

Wysokość alimentów można zwiększyć, składając do sądu pozew o ich podwyższenie. Musi on być jednak uzasadniony zmianą sytuacji życiowej. Zmienić mogą się potrzeby dziecka (np. dziecko weszło w wiek szkolny) lub możliwości zarobkowe rodzica (np. bezrobotny do tej pory rodzic dostał dobrą pracę). Rodzic ubiegający się o podwyższenie alimentów musi oczywiście uzasadnić swój wniosek. Sąd zadecyduje, czy kwota alimentów zostanie podwyższona, czy też nie. Nieprawdą jest to, że alimenty płaci się tylko do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. W rzeczywistości jest to moment, gdy dziecko uzyska kwalifikacje pozwalające na zarobkowanie wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem, lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

Monday-Friday 9am-5pm