Kiedy powinna zostać wykonana analiza stanu prawnego nieruchomości?

Kiedy powinna zostać wykonana analiza stanu prawnego nieruchomości?

Zakup nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej to poważna inwestycja, która powinna być dobrze przemyślna. Inwestorzy często rezygnują z wykonania analizy stanu prawnego przedmiotu sprzedaży lub nawet nie mają wiedzy o takiej możliwości. Dlaczego warto się na nią zdecydować i na czym w ogóle polega taki proces?

Na czym polega analiza stanu prawnego nieruchomości?

Ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie wskazuje, czym jest stan prawny nieruchomości. W ustawie o gospodarce nieruchomościami możemy natomiast znaleźć definicję nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zgodnie z art. 113 ust. 3 wspomnianego aktu prawnego, jest to nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Najprościej mówiąc, stan prawny nieruchomości to niejako zbiór informacji o znaczeniu prawnym, które wiążą się z daną nieruchomością. Te dane wynikają bezpośrednio z najróżniejszych dokumentów. Na badanie tego stanu składa się wiele czynności, których zakres powinien być dostosowany do danej nieruchomości.

Kiedy warto poddać nieruchomość analizie stanu prawnego?

Wykonując zawód adwokata w Lublinie, zawsze zwracamy swoim klientom uwagę na to, jak ważne jest dokonanie analizy stanu prawnego nieruchomości przed dokonaniem każdej transakcji. Co istotne, w niektórych przypadkach okaże się to nawet niezbędne.

Taka analiza jest szczególnie ważna wtedy, gdy inwestor ubiega się o kredyt hipoteczny. Nie od dziś wiadomo, że banki bardzo skrupulatnie sprawdzają wszelkie okoliczności. Jeżeli dana nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, otrzymanie kredytu okaże się niemożliwe.

Na analizę stanu prawnego warto zdecydować się także wtedy, gdy przedmiot sprzedaży pochodzi z rynku wtórnego. Może okazać się bowiem, że sprzedający wcale nie jest właścicielem nieruchomości lub jest ona przedmiotem postępowania egzekucyjnego czy spadkowego.

Monday-Friday 9am-5pm