Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pierwszym krokiem, jaki musi poczynić osoba, która chce orzeczenia rozwodu, jest napisanie pozwu. Możemy skorzystać z dostępnych w Internecie wzorów, jednak nie zawsze rozwiązanie to okazuje się słuszne, zwłaszcza w sytuacji, w której towarzyszy nam wiele silnych emocji. Zdecydowanie lepszą opcją jest skorzystanie z pomocy adwokata, który napisze pozew rozwodowy dopasowany do naszej indywidualnej sytuacji lub sprawdzi poprawność pisma napisanego przez nas samodzielnie. Wyjaśniamy, jak powinien wyglądać pozew rozwodowy. 

Czym jest pozew o rozwód? 

Aby małżeństwo mogło zostać rozwiązane, konieczne jest złożenie odpowiedniego pisma w sądzie. Musi ono zawierać konkretne elementy, które łącznie spełniają przewidziane w obowiązujących przepisach wymogi formalne dla pozwu i zostać napisany w prawidłowy sposób, to znaczy w taki by nasze żądania były jasne dla sądu, a także wyczerpująco wyjaśnione i uzasadnione. Pozew rozwodowy jest pisemnym żądaniem powoda, czyli osoby wnoszącej sprawę rozwodową, o to, by sąd rozwiązał małżeństwo, orzekając o winie za rozpad pożycia małżeńskiego jednego/obojga małżonków, bądź też nie orzekając o niej, a także uregulował sytuację prawną i faktyczną małoletnich dzieci stron jeśli małżonkowie je posiadają, w tym także orzekł o zasadach podziału kosztów ich utrzymania. Możliwe jest także zawarcie w pozwie rozwodowym innych żądań, chociażby wniosku o udzielenie zabezpieczenia zaspokojenia potrzeb rodziny na czas trwania postępowania, czy też żądania uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Należy także pamiętać o wnioskach dowodowych, czy to dotyczących dowodów z dokumentów, czy świadków, którymi będziemy wykazywać zasadność naszych żądań. Samodzielne napisanie pozwu rozwodowego może okazać się dużym problemem, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć interesy naszych klientów, dbając jednocześnie o szczególne podejście do indywidualnej sytuacji rodzinnej. 

Jakie informacje musi zawierać pozew rozwodowy? 

Pozew rozwodowy jest dokumentem, który musi zawierać określone informacje. Kierujemy go do Sądu Okręgowego właściwego dla wspólnego, aktualnego lub ostatniego, miejsca zamieszkania obojga małżonków lub aktualnego miejsca zamieszkania powoda składającego wniosek. Musi wskazywać strony, to znaczy kto jest powodem i pozwanym, a także zawierać  niezbędne dane stron, czyli imię i nazwisko, (PESEL) PESEL powoda, adres zamieszkania stron. Kolejnym elementem jest tytuł pisma, który może już zawierać informację o tym, o jaki rozwód wnosimy, z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, ale nie musi. Kluczowe są wnoszone przez powoda żądania, czyli przede wszystkim żądanie rozwodu, a więc rozwiązania małżeństwa powoda i pozwanego przez rozwód bez orzekania o winie, z winy obojga małżonków, z winy pozwanego, musimy w tym miejscu wskazać gdzie i kiedy został zawarty związek małżeński oraz podać numer aktu małżeństwa. Jeśli mamy wspólne małoletnie dzieci, to obowiązkowo pozew o rozwód musi zawierać żądania dotyczące sposobu roztoczenia pieczy nad osobą dziecka, możemy żądać, aby sąd wydał decyzję w wyroku w przedmiocie miejsca  zamieszkania dziecka i ustalił, by stałym miejscem zamieszkania dziecka, było każdorazowe miejsce naszego zamieszkania, możemy także żądać, by sąd orzekł o władzy rodzicielskiej i przykładowo o jej ograniczeniu drugiemu z rodziców do możliwości dowiadywania się o stanie zdrowia i postępach w nauce lub w inny sposób. W pozwie o rozwód zgłaszamy także żądanie zasądzenia na rzecz dziecka określonej kwoty miesięcznie tytułem alimentów, mamy także możliwość żądania uregulowania przez sąd kontaktów dziecka z drugim rodzicem w określony sposób. Możemy także żądać zasądzenia na naszą rzecz kosztów procesu od pozwanego, albowiem my jako powód musimy takie koszty ponieść w postaci, chociażby opłaty od pozwu, która wynosi 600,00 zł. Po żądaniach co do treści wyroku mamy możliwość  złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia zaspokojenia potrzeb rodziny na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód, poprzez zasądzenie od pozwanego określonej kwoty i słusznym jest złożenie takiego wniosku już w pozwie o rozwód, a to dlatego, iż jeśli zrobimy  to w innym piśmie procesowym, koniecznym będzie uiszczenie od niego opłaty sądowej.

Kolejnym elementem pozwu o rozwód są wnioski dowodowe, które w zależności od stosunków panujących między małżonkami mogą być mniej lub bardziej rozbudowane. Przede wszystkim wnosimy o dopuszczenie przez sąd dowodu z dokumentów, które załączamy do pozwu, czyli aktów małżeństwa i ewentualnie urodzenia wspólnych dzieci. Powinniśmy także wnosić o dopuszczenie dowodu z zeznań co najmniej jednego świadka, który potwierdzi przytaczane przez nas w uzasadnieniu pozwu okoliczności. Wnosząc o dopuszczenie dowodu, musimy wskazać, jakie fakty chcemy z jego pomocą wykazać. Prawie już ostatnim elementem pozwu jest jego uzasadnienie. Należy w nim opisać sytuację małżonków, która skłoniła do wnioskowania o rozwód, wskazując przykładowo na winę małżonka, jeżeli jest ona przyczyną rozpadu małżeństwa i uzasadnić zgłoszone przez nas wcześniej żądania. Uzasadnienie musi zostać napisane w sposób zrozumiały i zawierać jedynie prawdziwe informacje. Nie może być miejsca na konfabulację i świadome  wprowadzenie Sądu w błąd, tym bardziej, iż na potwierdzenie naszych słów trzeba przedstawić dowody, które będą następnie analizowane podczas rozprawy i oceniane przez sąd przy wydawaniu wyroku. Pozew rozwodowy powinien też zawierać niezbędne załączniki, które należy na samym końcu wymienić.

Podstawowymi załącznikami, które obligatoryjnie muszą zostać złożone w sądzie razem z pozwem, są: 
• odpis pozwu; 
• potwierdzenie wniesienia opłaty od pozwu; 
• skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócony odpis aktu urodzenia 
wspólnego dziecka/dzieci; 
• ewentualne pełnomocnictwo dla adwokata, 
Najważniejszym jednak elementem pozwu jest czytelny podpis, a więc przed wysłaniem czy złożeniem pozwu w sądzie nie zapomnijmy sprawdzić, czy został on przez nas pod uzasadnieniem złożony.