Niewykonanie warunków umowy przez stronę – jak dochodzić swoich praw?

Niewykonanie warunków umowy przez stronę – jak dochodzić swoich praw?

Niewykonanie warunków umowy przez jedną ze stron może prowadzić do poważnych problemów finansowych czy prawnych dla drugiej strony. W takich sytuacjach warto wiedzieć, jak dochodzić swoich praw i jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie sięgnąć po pomoc prawną. Słowem wstępu należy wskazać, iż ze względu na wielość umów nazwanych i nienazwanych funkcjonujących w obrocie prawnym uprawnienia strony umowy wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą być różne i wynikać zarówno z uregulowań ustawowych jak i z treści samych umów. W niniejszym artykule przedstawimy najczęściej występujące uprawnienia strony umowy.

Rozwiązanie umowy i odszkodowanie

Najbardziej podstawowym uprawnieniem strony umowy niezależnym od jej rodzaju jest roszczenie o naprawienie szkody powstałej w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dłużnik może zwolnić się z odpowiedzialności za szkodę jedynie w razie udowodnienia, że szkoda nie jest jego winą. W razie zaistnienia sytuacji, w której druga strona umowy nie wywiązuje się z ciążących na niej obowiązków, należy rozważyć, także możliwość odstąpienia od umowy, bądź wypowiedzenia jej. W przypadku umów cywilnoprawnych możemy mówić o odstąpieniu od umowy/wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu za porozumieniem stron. Istotne jest, aby dokładnie przeanalizować treść umowy oraz okoliczności jej niewykonania, gdyż nie zawsze odstąpienie od umowy będzie możliwe, bądź korzystne dla poszkodowanej strony. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na konieczność udowodnienia istnienia przesłanek do odstąpienia od umowy oraz udowodnienia zasadności i wysokości ewentualnego roszczenia odszkodowawczego wynikającego z jej niewykonania.

Wezwanie do wykonania czynności

Jeżeli nie chcemy rozwiązywać umowy, bądź nie jesteśmy na danym etapie jeszcze do tego uprawnieni w przypadku niektórych umów, takich jak m.in. umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane możliwym działaniem jest wezwanie drugiej strony do wykonania czynności wynikających z umowy. Wystosowanie takiego wezwania jest istotne, gdyż może być podstawą do ewentualnego dochodzenia swoich praw przed sądem, bądź może być działaniem wymaganym przez treść umowy przed uzyskaniem uprawnienia do podjęcia innych kroków prawnych. Wezwanie powinno zawierać konkretne żądania dotyczące wykonania zobowiązań umownych, terminu ich wykonania oraz informację o ewentualnych konsekwencjach prawnych wynikających z niewykonania umowy. Niezbędne jest również zachowanie dowodu wysłania takiego wezwania w formie potwierdzenia nadania i potwierdzenia odbioru.

Wsparcie ze strony prawników

W sytuacji, gdy żadne z powyższych działań nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawników, którzy posiadają doświadczenie w dochodzeniu roszczeń wynikających z niewykonania umów. Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandry Skalskiej z Lublina oferuje kompleksowe wsparcie w tego rodzaju sprawach, począwszy od analizy umowy, poprzez doradztwo co do możliwości jej rozwiązania bądź dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, aż po reprezentację klienta przed sądami i organami administracji. Dzięki współpracy z kancelarią prawną z Lublina możemy liczyć na rzetelne i profesjonalne podejście do naszej sprawy oraz wsparcie na każdym etapie dochodzenia swoich praw